İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 29 ve 30 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde, Üst Kademe Kamu İdareyicileri ile Kamu Müessese ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Bakanlıklara Bağlı, Alakalı, İlişkili Müessese ve Kuruluşlar ile Öteki Müessese ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde farklılıklar yapıldı.

Buna göre, 3 rakamlı Üst Kademe Kamu İdareyicileri ile Kamu Müessese ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesinin ikinci fıkrasının ç bendinde yer alan "vazifelerine" ibaresi "misyonları ile kamu iktisadi girişimleri idare heyeti azalıklarına" biçiminde değiştirildi.

Mevzubahisi maddede "şehir ve bölge müdürü kadro, pozisyon ve görevlerini soyulacaklar" için kamuda ve/veya sosyal güvenlik müesseselerine tabi olmak kaydıyla beynelmilel kuruluşlar ile özel sektörde veya özgür olarak, alanında en az 5 sene çalışmış ve temayüz etmiş olma koşulu aranıyordu.

Ayrı kararnamenin I rakamlı cetvelinde yer alan "Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Kurul Aboneleri" ve "Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürü" satırları yürürlükten kaldırılırken, "Ender Toprak Elementleri Enstitüsü Başkanı" satırı "Ender Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü Başkanı" biçiminde değiştirildi.

Kararnamedeki II rakamlı cetvelde yer alan "Din İşleri Yüksek Heyeti Aboneleri", "Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdür Dayanakçıları" ve "Milli Bor Araştırma Enstitüsü İdare Heyeti Aboneleri" satırları da yürürlükten kaldırılarak I rakamlı cetvele "Din İşleri Yüksek Heyeti Aboneleri" satırı eklendi.

Ayrıca II rakamlı cetvelde yer alan "Türkiye Atom Enerjisi Kurulu Ve Danışma Heyeti Aboneleri" satırı "Türkiye Atom Enerjisi Müesseseyi Yürütme Heyeti Aboneleri" şekline tertip edildi.

YERLİ VEYA YABANCI PERSONEL KONTRATLI OLARAK ÇALIŞTIRILABİLECEK

Bakanlıklara Bağlı, Alakalı, İlişkili Müessese ve Kuruluşlar ile Öteki Müessese ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkındaki "4 rakamlı" Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan farklıyla, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerde, yerli veya yabancı personel bütün zamanlı, kısmi zamanlı veya projelerle hudutlu olarak kontratla istihdam edilebilecek.

Ticaret Bakanlığı ile alakalı kısa ismi "HAK" olan Helal Denklik Müessesesinin vazife ve yetkilerine ait maddeye ilave edilen fırka ile mevzubahisi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve öteki mevzuatla Türk Denklik Müessesesine verilen vazife ve yetkiler gizli kalacak.

Ayrıca Helal Denklik Müessesesinin İdare Heyeti başkan ve azalarına ayda üçten fazla olmamak üzere her bir buluşma için 9000 gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı neticesinde bulunacak ölçüde huzur hakkı ödenecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesinde Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı kurulması kararlaştırılırken, Personel Dairesi Başkanlığının "Genel Müdürlüğün faaliyet alanları ile alakalı beynelmilel eğitim tasarıları hazırlama ve uygulanmasını sağlama" misyonu yürürlükten kaldırıldı.

Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ANONİM FİRMASININ KURULUŞUNA AİT TERTİP ETMELER

Posta ve Telgraf Teşkilatı Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Anonim Firmasının kuruluşuna ait maddedeki "Hazine ve Maliye Bakanlığının mülkiyet hakkı ile kar hisseyi hakkı gizli kalmak üzere ve kamunun hisse sahipliğinden kaynaklanan tam mali hakları Hazine ve Maliye Bakanlığında kalmak kaydıyla Hazine ve Maliye Bakanlığının Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğündeki hisse sahipliğine katlanan rey, idare, temsil, teftiş gibi hak ve yetkileri Eriştirme ve Altyapı Bakanlığı tarafından kullanılır. Bu hak ve yetkilerin kullanımına ait her türlü mali ve meşru mesullük Eriştirme ve Altyapı Bakanlığına aittir." tümceleri yürürlükten kaldırıldı.

Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü İdare Heyetine ait tertip etme ile İdare Heyetinin beş aboneden oluşması ve abonelerin Genel Heyet tarafından ceddilmesi kararlaştırıldı. Evvelki tertip etmede Genel Müdür dahil beş aboneden oluşan Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü İdare Heyetinin dört azası Eriştirme ve Altyapı Bakanının, bir abone ise Hazine ve Maliye Bakanının öneri ettiği adaylar arasından Genel Heyet tarafını ceddiliyordu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısındaki farklıyla havacılık uzmanı ve havacılık uzman destekçisi ile yönetimsel hizmet kontratıyla teknik personel istihdam edilmesine ait maddeler yürürlükten kaldırıldı.

Ayrıca özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerde, yerli veya yabancı personelin bütün zamanlı, kısmi zamanlı veya projelerle hudutlu olarak kontratla istihdamına ait tertip etmede ise bu kapsamda çalıştırılacaklar Sosyal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Yasayı'nun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının c bendine tabi olacak.

SPOR TOTO TEŞKİLATINDA TERTİP ETME

Spor Toto Teşkilat Başkanlığına ait tertip etmede ise müessesenin merkez teşkilatındaki başkan yardımcısı rakamı ikiye çıkarıldı.

Ayrıca Spor Toto İdare Heyetinin vazife ve yetkilerine "Teşkilat Başkanlığınca yapılacak her türlü ilan ile reklamların mevzusunu ve bedelini tanımlamak" maddesi ilave edilirken İdare Heyetinin teşkiline ait usul ve temellerin Gençlik ve Spor Bakanlığınca çıkarılan idaremelikle tanımlanması kararlaştırıldı.

Bu arada Spor Toto Hukuk Müşavirliğince takip edilerek sonuçlandırılan dava ve icra işleri neticesinde duruşmalar ve icra müdürlüklerince Teşkilat Başkanlığı lehine hükmolunup tahsil edilen vekalet fiyatının, Hukuk Müşavirliğinde vazife yapan avukatlar, hukuk müşavirleri ve Hukuk Üniteyi Amiri arasında denk olarak dağıtılmasına müteveccih tertip etme yapıldı. Bu kapsamda ödenecek vekalet fiyatı meblağı Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünde vazife yapan avukatlar için öngörülen üst hududu aşamayacak.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığının vazife, yetki ve mesullük alanına giren mevzularda idaremelik kapsamında yönetimsel tertip etmeler yapabileceği hususlar arasına "Teşkilat Başkanlığına ait taşınır mülklerin kaydı, muhafazası ve kullanımı ile taşınır idare mesullerinin tanımlanması ve taşınırların kamu müessese ve kuruluşlarına kıymetsiz devri ile tahsisine ait usul ve temeller" maddesi de eklendi.

TAŞINMAZLARIN BEDELİ TANIMLANACAK

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluş, yetki ve mesullüklerine ait maddeye "toplu kıymetleme faaliyetlerini tertip etmek ve yürütmek" ibaresi ilave edilerek, bu kapsamda taşınmazların toplu kıymetleme usulleriyle kıymetini tanımlama, bedel bilgi merkezini kurma, idareme ve bedel haritalarının üretilmesi ile aktüel yakalanmasını sağlama misyonu verildi.

Bu kapsamda müessesenin merkez teşkilatında "Taşınmaz Bedelleme Dairesi Başkanlığı" kurulmasına karar verilirken ayrıca müessese bünyesinde yurt dışı teşkilatı oluşturulmasına ait tertip etme yapıldı.

YURT DIŞINDA TAPU VE KADASTRO TEMSİLCİLİKLERİ AÇILACAK

Bazı ülkelerde açılacak tapu ve kadastro temsilcilikleriyle yurt dışındaki Türk yurttaşları ile yabancı tebaalı hakikat ve tüzel şahısların Türkiye'de bulunan taşınmazlara ait tapu ve kadastro harekâtlarını bulundukları ülkelerden yapabilmeleri sağlanacak.

Tapu sicili ve kadastro operasyonlarının yurt dışında yürütülmesine ait usul ve temeller ise Çsafha ve Kentçilik Bakanlığınca çıkarılacak idaremelikle tanımlanacak.

Bu arada Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü vazife ve yetkileri kapsamında yurt dışında faaliyette bulunmak emeliyle Cumhurbaşkanı kararı istikametinde firma kurabilecek, yerli ve yabancı hakikat ve tüzel şahıslarla ortaklık yapabilecek.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Müessesesine ait tertip etmede ise "Kurs, seminer, eğitim, araştırma, yayın, danışmanlık ve eşi hizmetler ile kayıt, izin, ruhsatlandırma ve sertifikasyona ait tüm iş, operasyon ve evraklandırmalardan elde edilen kazançlar." müessesenin kazançları arasında yer alacak.

Ayrıca müessese bünyesinde istihdam edilecek sıhhat denetçileri ve denetçi takviyecilerinin statüleri "müfettiş ve müfettiş dayanakçıları" biçiminde değiştirildi.

Türk Standardları Enstitüsünde özel bilgi ve uzmanlık gerektiren "uygunluk değerlendirme faaliyetleri"nde vazife yapmak üzere kurullar oluşturulabilecek.

Bu kurullarda Enstitü dışından görevlendirilenlerden uhdesinde kamu misyonu bulunanlara ayda 4 kereden fazla olmamak üzere her bir buluşma günü için 2000 gösterge sayısının memur aylık katsayısıyla çarpım neticesinde bulunacak ölçüde huzur hakkı ödenecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Müesseseyi TÜBİTAK İdare Heyeti abonelerine de ayda ikiden fazla olmamak üzere her bir buluşma için 9000 gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı neticesinde bulunacak ölçüde huzur hakkı ödemesi yapılacak.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu İLE ALAKALI TERTİP ETME

Türkiye Atom Enerjisi Müessesesinin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kuruluşuna ait kararda yer alan "ve bu kısımda karar bulunmayan hallerde özel hukuk kararlarına tabi" ibaresi yürürlükten kaldırılırken, vazife alanı alakalı insan kaynağı oluşturmak emeliyle mükâfat ve burs verebilecek. Bu emelle verilecek mükâfat veya bursun ölçüsüne dair usul ve temeller Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından tanımlanacak.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Yürütme Heyeti ve Başkanlığının vazife ve yetkileri arasına "Beynelmilel kuruluşlara abonelik, Türkiye Cumhuriyetinin azası olduğu beynelmilel kuruluşlar ve öteki yabancı kuruluşlar ile yapacağı iş birliği, proje ve faaliyetlere ait yapılacak katılım, katkı ve her türlü ödeme mevzularında karar verme." maddesi de eklendi.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'de istihdam edilecek personel statüsü de "kontratlı personel" olarak değiştirilirken, yönetimsel hizmet kontratıyla istihdam edilmekte olanlar hakkında, mevcut kontrat vakitlerinin sonuna kadar yürürlükten kaldırılan alakalı mevzuat kararlarının uygulanmasına devam edilmesine dair fıkra yürürlükten kaldırıldı.

Yapılan bir başka tertip etme ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bünyesinde Atom Enerjisi Denetçisi ve Atom Enerjisi Denetçi Destekçisi istihdam edilebilecek. Mevzubahisi personel mali ve sosyal hak ve takviyeler ile öteki özlük hakları bakımından bağımsız genel müdürlük müfettiş ve müfettiş destekçilerine denk olacak.

Ayrıca mevzubahisi kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih haysiyetiyle Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'de istihdam edilmekte olan veya ceddilmeye hak kazanmış personelin 657 rakamlı Devlet Memurları Yasayı kararlarına göre çalışmaya devam etmesi ve 5510 rakamlı Sosyal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Yasasının 4'üncü maddesi kapsamında sigortalı sayılmasına ait geçici madde de yürürlükten kaldırıldı.

Türkiye Sınır ve Sahiller Sıhhat Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısına ait tertip etme ile müessesede istihdam edilen "Sıhhat Denetçileri ve Sıhhat Denetçi Dayanakçıları"nın statüsü "müfettiş ve müfettiş dayanakçıları" biçiminde değiştirildi.

Milli Bor Araştırma Enstitüsünde 375 rakamlı KHK'nın ek 27'nci maddesine göre istihdam edilecek personel Sosyal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Yasasının 4'üncü maddesi birinci fıkrasının c bendine tabi olacak.

Ayrıca bir başka farklıyla Milli Bor Araştırma Enstitüsünün kazanç kalemleri arasında yer alan Eti Maden Firmaları Genel Müdürlüğünün bor mahsullerinin satışından aktaracağı yüzde 0,2 oranındaki hisse yüzde 0,5'e çıkarıldı.

Ender Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsünde istihdam edilecek uzman ve uzman takviyecilerinin statüleri "Ender Toprak Elementleri Uzmanı ve Ender Toprak Elementleri Uzman Destekçisi" şekline tertip edildi.

Mevzubahisi personelin mali ve sosyal hak ve takviyeler ile öteki özlük hakları bakımından Adalet Uzmanı ve Adalet Uzman Destekçilerine denk olması kararlaştırıldı.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün teşkilat, vazife, yetki ve mesullüklerine ait de tertip etmeler yapılırken, teşkilat yapısındaki bazı daire başkanlıklarının adları ve vazife alanları değiştirildi.

Ayrıca müessese bünyesindeki Maden ve Petrol İşleri Denetçisi ve Maden ve Petrol İşleri Denetçi Takviyecilerinin statüleri de müfettiş ve müfettiş destekçisi şekline tertip edildi.

Mevzubahisi kadro tertip etmelerine ait ihdas edilen kadrolar da kararnamenin ekinde yayımlanan cetveller de yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan geçici maddeler ile kadro unvanlarında yapılan farklılıklar yer alırken, Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Müessesesinde Sıhhat Başdenetçisi, Sıhhat Denetçisi ve Sıhhat Denetçi Destekçisi kadrolarında bulunanlar, kadro dereceleriyle gidişatlarına uygun Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Destekçisi kadrolarına başkaca bir operasyona gerek kalmaksızın ceddilmiş sayılacak.

Bu personelin alakalı kadrolarda geçirdikleri zamanlar ise Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Destekçisi kadrolarında geçmiş kabul edilecek.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.