Kadir Suresi
banner121

Kadir suresi suresi kaç ayettir? Kadir suresi Arapça, Türkçe okunuşu ve anlamı nedir? Kadir suresi fazileti nedir? Kadir suresi ne süre ve nerede indirilmiştir? Kadir suresi Arapça Türkçe oku, dinle, tefsiri ve Kadir suresi hakkında bilinmesi gereken herşey…

Kadir suresi Mekke’de nâzil olmuştur. 5 âyettir. Kadir gecesinden bahsettiği için bu ismi almıştır. Mushaf tertîbine göre 97, iniş sırasına kadar ise 25. sûredir. Kadir gecesinin faziletinden, Kur’ân-ı Kerîm’in o gecede inzâle başlanmasından ve o gece bütün kâinatı saran selâmet ve esenlikten bahseder.

Kadir suresi hakkında metnimizde sizler için hazırladıklarımız:

Kadir Suresi Dinle (Fatih Çollak Hocaefendi) Kadir Suresi Arapça Oku Kadir Suresi Türkçe Okunuşu Kadir Suresi Anlamı Kadir Suresi'nin Konusu - İniş Sebebi Kadir Suresi Tefsiri Yasin, Tebareke, Amme Suresi, Fetih Suresi, Ayetel Kürsi, Amenerrasulü ve Namaz Sureleri

KADİR SURESİ DİNLE FATİH ÇOLLAK HOCAEFENDİ

KADİR SURESİ ARAPÇA OKU

KADİR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Kadir suresi Türkçe okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim.

1- İnnâ enzelnâhu fî leyleti-lkadr.

2- Vemâ edrâke mâ leyletu-lkadr.

3- Leyletu-lkadri ḣayrun min elfi şehr.

4- Tenezzelu-lmelâ-iketu ve-rrûhu fîhâ bi-iżni rabbihim min kulli emr.

5- Selâmun hiye hattâ matla’i-lfecr.

KADİR SURESİ ANLAMI

Kadir suresinin anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- Biz Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdik.

2- Sen Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin?

3- Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.

4- O gecede melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle her türlü meslek için yeryüzüne iner de iner.

5- Tam Olarak esenliktir o gece, tâ şafak atıncaya değin.

KADİR SURESİ KONUSU VE İNİŞ SEBEBİ

(Kadir Sûresi Karşılaştırmali Meal ve Tefsiri)

Kadir Sûresi Konusu

Kadir gecesinin faziletinden, Kur’ân-ı Kerîm’in o gecede inzâle başlanmasından ve o gece tüm kâinatı saran selâmet ve esenlikten bahseder.

Kadir Suresi İniş Sebebi

Rivayete tarafından Resûl-i Ekrem (s.a.s.)’e ümmetinin ömrü gösterilmişti. Efendimiz, bunu önceki insanların ömrüne nispetle fazla kısa buldu. Ümmetinin, onlar dek sâlih amel işlemekten yoksun kalacağını düşündü. Bunun üzerine Cenab-ı Yargı, ona ve ümmetine, bin aydan daha bahtı açık olan Kadir gecesini lûtfetti. (Muvatta’, İ‘tikâf 15)

Öteki bir rivayet de şöyledir: Bir gün Allah Resûlü (s.a.s.) ashâbına, İsrâiloğulları’ndan bir kişiyi anlatmıştı. Şem’ûn-i Gâzî isimli bu zât, bin ay Allah yolunda silah kuşanarak cihâd etmiş, gecelerini de ibâdetle geçirmişti. müslümanlar hayretler içinde kalarak ona gıpta ettiler. Bunun üstüne Allah Tealâ, ümmet-i Muhammed’e olan lutuf ve merhametini beyân etmek üzere Kadir sûresini indirdi. (Vâhidî, Esbâbu’n-nüzûl, s. 486)

KADİR SURESİ TEFSİRİ

Kadir suresi tefsiri:

1. Biz Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdik. 2. Sen Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin? 3. Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.

“Kadir gecesi”, Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecedir. Kur’lahza, ya toplu olarak Cenâb-ı Hakk’ın katından vahiy meleklerine inzal buyrulmuştur. veya Alak sûresinin birincil beş âyetiyle o gece Kur’ân-ı Kerîm Peygamberimiz (s.a.s.)’e indirilmeye başlamıştır. Her iki ihtimâle kadar de, bu gecenin Kur’lahza’ın inzâline sahne olduğu ve şerefini ondan aldığı anlaşılır. Bakara sûresi 185. âyette de Kur’lahza’ın Ramazan ayında indiği beyân buyrulur.

Lügat olarak “kadr”, “kudret, takdir, hüküm, itibar ve kıymet” gibi mânalara kazanç.

Kadir gecesinin bir ismi, “mübârek gece”dir. Bu, onun hayrı bol, fazla bereketli ve onurlu bir gece olduğunu bildirir. Nitekim Duhan sûresinin birincil âyetlerinde şöyle buyrulur:

“Hâ. Mîm. Gerçekleri açıklayan bu açıkça kitaba yemin olsun! Biz onu kutlu, onurlu ve bolluk yüklü bir gecede indirdik.” (Duhân 44/1-3)

Bu gece aynı zamanda takdir ve hüküm gecesidir. O gecede nice hikmetli önemli işler karara bağlanır. Âyet-i kerîmede: “O gecede, emin hikmetlere binâen Allah göre olmasına karar verilmiş her bir iş belirlenir. Tarafımızdan buyrulacak bir dikte olarak” (Duhân 44/4-5) buyrularak buna sinyâl edilir. Nitekim Kur’an’ın nüzûlünün başlamasıyla, o gecede bütün dünyanın kaderini değiştirecek mühim bir işe karar verilmiştir. Kur’lahza’ın inişiyle, dünyanın o güne dek oysa makus talihi tersine çevrilmiş, her şey yepyeni bir tanzimle tanzime başlanmıştır. Zira indirilen bu Kur’lahza ile her türlü hikmetli iş açıklığa kavuşturularak, Allah Resûlü (s.a.s.) kadar insanlığa ulaştırılmıştır.

Bu gece çok onurlu bir gecedir. Bin aydan daha uğurlu olduğu Cenâb-ı Hak tarafından haber verilmiştir. O gecede yapılan ibâdet ve hayırlar, içinde kadir gecesi bulunmayan bütün bin ayda yapılanlardan daha çok sevaplıdır. Allah Teâlâ, mü’minlere böyle büyük bir lutuf ve ihsanda bulunmuştur. Buradaki “bin ay” ifadesinin kesretten kinâye olması da mümkündür. O gecenin aslında çok faziletli, eşi yarı olmayan mukaddes ve mübârek bir vakit dilimi olduğunu gösterir.

Öyle bir gece ancak:

4. O gecede melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle her türlü meslek için yeryüzüne iner de iner. 5. Iyice esenliktir o gece, tâ şafak atıncaya dek.

O gece melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner dururlar. Cenâb-ı Hakk’ın verdiği vazifeleri yerine getirirler. Ruh’tan hedef Cebrâil (a.s.)’dır. Fazilet ve şerefi sebebiyle, öteki meleklerden ayrı olarak zikredilmiştir. O gece akşamdan fecre, tan yeri ağarıp sabahtan oluncaya kadar tamamiyle selâmettir. Çünkü melekler gecenin başından sabaha değin gruplar halinde inerek mü’minlere selamlama verirler. Onlar için dua ve istiğfar ederler. O gece daima hayırlı şeylerle dolu olup, tüm şerlerden korunmuştur.

Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ama Ramazan ayı içinde hangi gecede olduğu hususunda farklı bilgiler bulunmaktadır. Bununla alakalı rivayetler şöyledir:

Hz. Âişe (r.a.) der fakat:

Resûlullah (s.a.s.), Ramazan’ın son on gününde mescide çekilerek kendini ibâdete verir ve şöyle buyururdu:

“Kadir gecesini Ramazan’ın son on günü içinde arayın!” (Buhârî, Leyletü’l-Kadr 3; Müslim, Sıyâm 219; Tirmizî, Savm 72/792)

Kadir gecesinin Ramazan’ın son on günü içinde aranması öğüt olunur. Bazı rivayetlerde, son on günündeki tek gecelerde, yirmi dördüncü gecesinde, yirmi yedinci gecesinde aranması da öğüt edilir. Bir kısım sahâbîler, rüyâlarında Kadir gecesinin Ramazan’ın son yedi gecesinde olduğunu görmüşler ve bunu Allah Resûlü’ne bildirmişlerdi. Bunun üzerine Efendimiz (s.a.s.):

“Kadir gecesiyle ilgili rüyâlarınızın, Ramazan’ın son yedi gecesi üstünde toplandığını görüyorum. O hâlde Kadir gecesini arayan onu Ramazan’ın son yedi gecesinde arasın!” buyurdu. (Buhârî, Leyletü’l-Kadr 2, 3; Ta‘bîr 8; Müslim, Sıyâm 205-206; Tirmizî, Savm 72)

Kadir gecesinin ihyasıyla ilgili Allah Resûlü (s.a.s.)’in fazla önemli uygulama ve tavsiyeleri vardır. Nebî (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

“Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Savm 6; Müslim, Müsâfirîn 173-176)

Hz. Âişe (r.a.), Peygamberimiz (s.a.s.)’e:

“–Ey Allah’ın Rasûlü! Kadir gecesinin ne süre olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?” diye sorunca, Resûlullah (s.a.s.) şöyle yanıt vermiştir:

“«Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin; beni affeyle!» diye dua et!” (Tirmizî, Deavât 84/3513; İbn Mâce, Dua 5)

Nitekim Resûlullah (s.a.s.), Ramazan ayı her tarafında, diğer aylara nispetle daha çok ibâdet eder, Kadir gecesini ihyâ yapabilmek için bilhassa son on gün, kendisini daha artı ibâdete verirdi. Bu günlerde geceyi ihyâ eder, âilesini uyandırırdı. (Buhârî, Leyletü’l-Kadr 5)

Kadr sûresini, orada bahsedilen Kur’ân’ın indirilmesindeki hikmeti beyân etmek üzere Beyyine sûresi tâkip edecektir.

AYETEL KÜRSİ – AMENARRASULÜ – NAMAZ SURELERİ

AYETEL KÜRSİ’NİN OKUNUŞU, ANLAMI VE TEFSİRİ AMENERRASULÜ’NÜN OKUNUŞU, ARAPÇASI VE FAZİLETİ NAMAZ SURELERİNİN SIRASI İLE OKUNUŞU FETİH SURESİ TÜRKÇE OKU, DİNLE VE FETİH SURESİ MEALİ VAKIA SURESİ ARAPÇA TÜRKÇE OKUNUŞU VE ANLAMI
Kaynak: www.islamveihsan.com URL: https://www.islamveihsan.com/kadir-suresi.html

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.