Kur’an Okumak ile İlgili Hadisler
banner121

Kur’ân-ı Kerim okumanın faziletleri ile ilgili hadis-i şerifler.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in Kur’ân okumanın faziletleri ile ilgili hadisleri.

KUR’LAHZA OKUMANIN FAZİLETLERİ İLE İLGİLİ HADİSLER

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ancak:

“Kur’ân tilâvetini, harflerini hoş ve içten telâffuz ederek, mânâsını düşünerek ve sesinizi güzelleştirerek süsleyiniz.” (Taberânî, Kebîr, XII, 118)

***

“Ümmetimin eşrafı Kur’ân’ın ahkâm-ı celîlesi ile amel ve tilâvetine devamlı hafızlar ile salât-ı teheccüd ve zikr ile geceleri ihya edenlerdir.” (Beyhakî, Şuab, II, 556)

***

“Kur’ân-ı Kerîm’in emir ve nehiylerini tutarak onu okuyunuz. Eğer seni kötülüklerden vazgeçirmiyorsa onu okuyor değilsin.” (Heysemî, I, 184)

***

“Kur’ân-ı Azîmü’ş-şân’ın diğer kelâmlara olan üstünlüğü Rahman Teâlâ Hazretlerinin mahlûkatına olan üstünlüğü gibidir.” (Beyhakî, Şuab, II, 404)

***

“Bir gecede Kur’ân’dan yüz âyet okuyan kimse gâfilin gürûhundan ma’dûd olmaz.” (Dârimî, Fedâilü’l-Kur’ân, 28)

***

“Her gece Yâsin-i Şerîfi okuyan mü’minmağfiret olunur.” (Beyhakî, Şuab, II, 480)

***

“İhlâs-ı şerîfi bin defa kıraet eden mümin, kendini Allah’tan satın almış olur.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 8953)

***

“Yasin-ı şerîfi her gece okumaya aralıksız kimse vefât ederken şehîd olarak vefât eder.” (Heysemî, VII, 218)

***

“Her gece Vâkıâ sûresini tilâvet eden kimseye ebediyyen yoksulluk ve can sıkıntısı isâbet etmez; yani darlık görmez.” (Beyhakî, Şuab, II, 492)

***

“Yatağa yatarken evvelâ Fatiha, daha sonra İhlâs-ı şerif okuyarak yatarsan ölümden diğer her şeyden emîn olursun.” (Heysemî, X, 121)

***

“Tebâreke sûresi, işte mezar azâbından kurtaran odur.” (Ali el-Müttakî, no: 2649)

***

“Bir cemâat Allah’ın evlerinden bir eve toplanır. Allah’ın kitâbını tilâvet ederler. Onu kendi arasında ders edinip öğrenirlerse, onların üzerine sekînet iner, rahmet onları kaplar, etraflarını melekler sarar, Allah da kendi yanındakilere onları zikreder.” (Müslim, Zikr, 38)

***

“Kur’ân’ı namazda okumak, Kur’ân-ı namaz dıştan okumaktan hayırlıdır. Kur’ân’ı namaz haricen okumak tesbîh ve tekbîrden hayırlıdır. Tesbîh sadakadan, sadaka oruçtan efdaldir. Oruç ise ateşe karşı kalkandır.” (Suyûtî, el-Camiu’s-Sağîr, no: 6112)

***

“Ey Câbir! Sana, nazil olan Kur’ân sûrelerinin en hayırlısını haber vereyim mi? Fâtihâtü’l-Kitab. Onda her derdin şifâsı vardır.” (Tuhfetü’z-Zâkirîn, 263)

***

“Kur’ân’ın efdali Bakara sûresi, bu sûrenin en büyük âyeti de Ayete’l-Kürsî’dir. Iblis içinde Bakara sûresi okunan bir evde duramaz, çıkar gider.” (Tuhfetü’z-Zâkirîn, 267, İbn Hıbban’dan)

***

“Sabah namazını cemâatle kıldıktan daha sonra namaz kıldığı yerde oturup En’am Sûresinin başından üç âyet okuyan kimseye Allah yetmiş melek vazifelendirir, onlar Allah’ı tesbîh ederler ve kıyamet gününde onun için istiğfar ederler.” (el-Camiu’s-Sağîr)

***

“Bir evde Sûre-i Kehf okunursa o gece o eve şeytan girmez.”

“Eğer bir evde Kur’ân okunursa oraya melekler kazanç, şeytanlar çarpılmışa dönerek kaçar giderler. Ev, kendi sakinlerine genişler, hayrı çoğalır, şerri azalır. Eğer bir evde Kur’ân okunmuyorsa şeytanlar yetkisiz olmaz, melekler mahzun olarak o evden uzaklaşır ve konut kendi sakinlerine daralır, hayrı azalır, şerri çoğalır.” (Tuhfetü’z-Zâkirîn, 269)

***

“Sûre-i Kehf’in başından on âyet ezberleyen, Deccal’in fitnesinden muhafaza olunur.” (Müslim, Müsâfirin, 254)

***

“Kim Sûre-i Kehf’in sonundan on âyet okursa Deccal’in fitnesinden muhafaza olunur.” (İbn Hanbel, VI, 446)

***

“Yasin sûresi okuyunuz. Çünkü onda on türlü bolluk vardır;

Aç kimse okursa doyar. Çıplak bir kimse okursa giyinir. Bekâr okursa evlenir. Nefret içindeki okursa emniyyete kavuşur. Mahzun okursa ferahlar. Sefere meydana çıkan bir kimse okursa seferinde Allah’ın yardımına mazhar olur. Bir şeyi kaybolan kimse okursa kaybettiğini bulur. Meyyite okunursa azâbı hafifler. Susuz kalan okursa susuzluğu gider. Hasta okursa şifâ bulur.”

“Kur’ân’daki en büyük âyet Âyete’l-Kürsîdir.” (Müslim, Müsâfirîn, 258)

***

En âdil âyet:

“Allah her işte adli; yerine kadar doğru hareket etmeyi, yapdığını en güzel yapmayı ve akrabaya ikramda bulunmayı emrediyor. Tüm kötülüklerden, çirkin şeylerden ve azgınlıkdan da nehyediyor. Belirlenmiş öğüd almanız için size öğüd veriyor.” (Nahl Sûresi, 90) âyetidir.

***

Kur’ân’daki en korkutucu âyet:

“Kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onu görür, kim de zerre ağırlığınca bir şer işlerse onu görür.” (Zilzal Sûresi, 7-8) âyetleridir.

***

Kur’ân’daki en ümid verici âyet:

“De ama: Ey nefislerine zulmetmekte fazla giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü Allah bütün günahları mağfiret eder. Her şeyi mağfiret eden, ölümsüz rahmet sahibinin tâ kendisidir O!” (Zümer Sûresi, 53) âyetleridir.

Ayete’l Kürsi Okumanın Fazileti ile İlgili Hadis

Ebû Hüreyre -radıyallahu anh- der ki: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri beni bir süre zekât mallarının muhafazasına me’mur etmiş idi. İlk gece, birisi gelip, hurmadan avuçlayıp aldı. Ben onu yakalayıp:

“– Seni Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine götüreceğim” dedim. O hırsız:

“– Emin ben buna muhtacım, benim evlâd ü ıyâlim var ama son derece fakîr ve zaruret içindedirler” diyerek yakasını bırakmamı istirham eyledi. Ben de acıma edip bıraktım.

Sabah oldukta Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana hitaben:

“– Yâ Ebâ Hüreyre! Bu gece esiri ne yaptın?” buyurdu. Ben de cevaben:

“– Zaruret içinde bulunduğundan şikâyet etti, ben de acıma edip bıraktım” dedim. Bunun üzerine Rasûl-i Ekrem bana:

“– Hiç belirsizlik etme fakat o kimse sana yalan söyledi. Ama o yine sana gelecektir ve bu işi bitmiş yapacaktır” buyurdu. Ben bunun üstüne etrafı özenle gözlemeye başladım. Gece yine geldi, hurmadan avuçladı. Hemen yakaladım. Ve:

“– Seni Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri’nin huzuruna götüreceğim” dedim. yeniden gelmeyeceğini ifade ile son derece istirhamda bulunduğundan acıyarak bırakdım.

Sabahtan olunca yine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Hazretleri bana hitaben:

“– Ey Ebâ Hüreyre Geceki esirini ne yapdın?” buyurdu. Ben de:

“– Yâ Rasûlallah, son derece ihtiyâç ve zaruretinden şikâyetle istirhamda bulundu, ben de acıyarak bıraktım, gitti” dedim. Yine Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri:

“– O kimse yeniden yalan söyledi. Fakat yeniden dönüp gelecektir” buyurdu.

Üçüncü gecesinde de tıpkı tarassudda bulundum. Bir ara hemencecik geldi, hurmadan avuçlamaya başladı. Ben de onu derhal zabtedip:

“– Bu defa artık nasıl olursa olsun seni Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in huzuruna götüreceğim. Zira bir daha gelmem diye söz verdiğin halde tekrar geldin” dedim. O kimse bana cevaben:

“– Beni bu defa da bırakınız. Size güzel bir kelime ve duâ öğreteyim ama her halde o duâ sebebiyle Cenâb-ı Hakk sana nice menfaatler ihsan eder” dedi. Ben de:

“– O duâ nedir?” dedim. O da bana hitaben:

“– Uyku için yatağına vardığında Âyete’l-Kürsî’yi oku. Tâ sabaha kadar Allah Azîmü’ş-şân kadar muhafaza için üstünde hafaza melekleri bulundurulur. Yani sen sabaha dek Allah’ın hıfz u emânında bulunursun ve katiyen sana iblis yaklaşamaz” dedi. Ben de o hırsıza yol verdim ve bıraktım.

Sabahleyin olduğunda Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bana hitaben:

“– Geceki esirini ne yapdın?” diye suâl eyledi. Ben de:

“– Yâ Rasûlallah, bana bir takım güzel kelimeler ve duâ öğreteceğini ve o duâ nedeniyle Cenâb-ı Hak’ın bana büyük menfaatler ihsan edeceğini söylediğinden bıraktım” dedim. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri:

“– O sözler ve duâ ne imiş?” diye sordu. Ben de Âyete’l-Kürsî imiş, diye cevâp verdim. Sonra Râsûli Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri:

“– Bu sözü içten söylemiş. Ama yâ Ebâ Hüreyre, o geceden beri sana bu muameleyi yapan ve seninle konuşanın kim olduğunu bilir misin?” buyurdu. Ben de:

“– Hayır yâ Rasûlallah, bilmiyorum” dedim. Daha Sonra Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

“– Yâ Ebâ Hüreyre, o şeytan idi” buyurdu. (Buhârî, Fezâiu’l-Kur’ân, 10; Vekâlet, 10)

***

Hâdis-i şerîfte Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem:

“Cibrîl bana gelip: «Cinden bir ifrit sana tuzak ayarlamak istiyor, yatağına geldiğin zaman Ayete’l-Kürsî’yi oku. Yani yatmadan evvel Âyete’l- Kürsî’yi oku.» dedi.” buyurmuşlardır. (Ali el-Müttakî, no: 41254)

***

“Allah O’dur fakat kendinden başka hiç bir ilâh yoktur. Ezelî ve ebedî yaşam ile hayydir ve zâtiyle, kemâliyle kaimdir. O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerde ne var, yerde ne varsa tümü O’nundur. O’nun izni olmadıkça nezdinde kim şefaat edebilir? O, kullarının önlerindekini de bilir, arkalarındakini de. Yani yaptıklarını, yapacaklarını, açıkladıklarını, gizlediklerini, dünyâlarını, âhiretlerini, hulâsa her türlü hallerini ve amellerini bilir. Mahlûkatı O’nun ilminden -ancak kendisinin dilediği kadarı müstesna- hiç bir şeyi kavrayamazlar. O’nun kürsîsi gökleri ve yeri ihata etmiştir. Vâsî’dir, göklerin ve yerin muhafazası, tedbîr ve idâresi O’na hiç de ağır gelmez. O fazla ulu, fazla büyüktür.” (Bakara sûresi, 255)

Kaynak: Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

KUR’AN-I KERİM OKUMAK İLE İLGİLİ HADİSLER

Kaynak: www.islamveihsan.com URL: https://www.islamveihsan.com/kuran-okumak-ile-ilgili-hadisler.html

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.